Tel:010-64849594
Contact person: Zhang Lei
Zip code:100029
Add:Beijing Chaoyang District National Road No. 2 building three Feng Baoheng building room 3001
Current position:Home    >>   Contact us

Contact us

            Contact information
            Contact person: Zhang Lei
                Mobile phone:13911660808
                Tel:010-64849594
                Fax: 010-64849624
                Add:rRoom 3001, Fengbaoheng building , No. 2 National Road, Chaoyang District, Beijing,China
                Zip code:100029
                Email:zyyqzhanglei@aliyun.com

Contact us
Copyright@2012 Beijing Zhengyuan Yiqing Technology and Trade Co., Ltd.     Technical support Tianrun Tang Shun